• CHUYÊN BÁN SỈ ĐT: 0912060474
  • VPGD 295 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ALTAI SIBIRI
HỘI ĐỒNG HOA KHỌC

Hội đồng Khoa học của Công ty Altai Sibiri là Tổ chức tư vấn cho Ban Giám đốc Công ty về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chiến lược phát triển, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dich vụ để phục vụ công việc kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng Dược phẩm của Việt nam ra thị trường thế giới.

I- CHỨC NĂNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:
  1. Hội đồng Khoa học gồm các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài công ty có trình độ chuyên môn sâu về ngành Y Dược hoặc chuyên ngành khác, có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được  Ban Giám đốc công ty mời tham gia Hội đồng.
  2. Số lượng thành viên của Hội đồng Khoa học do Giám đốc công ty quyết định.
  3. Cơ cấu của Hội đồng Khoa học gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học là 5 năm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Giám đốc công ty ban hành.
II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:
  1. Tư vấn cho Ban Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, hoạch định chiến lược phát triển của công ty trong lĩnh vực Y dược và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
  2. Đóng góp ý kiến với Ban Giám đốc Công ty về xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm, dịch vụ mà công ty kinh doanh, xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, về các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phân phối, xuất khẩu của công ty Altai Sibiri.
  3. Tư vấn về luật, đào tạo, quản lý nhân sự, bồi dưỡng cán bộ khoa học, đổi mới công nghệ và chế độ trong quản lý khoa học. Xét duyệt nội dung các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học và triển khai các nội dung công việc phục vụ cho các hoạt động của công ty.
  4. Đóng góp ý kiến, đánh giá hoặc tổ chức đánh giá các công trình khoa học theo yêu cầu của Giám đốc công ty. Xét chọn và đề nghị các cơ quan ban ngành khen thưởng các công trình khoa học có chất lượng và các cán bộ khoa học của công ty có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.
  5. Tư vấn, tham mưu, kết nối với các chuyên gia, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiên các hoạt động liên kết, liên doanh, hội nhập và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ phục vụ công việc kinh doanh và xuất khẩu của công ty.  
                                                                    
                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                          TRẦN VĂN TÁM


Bạn cần hỗ trợ